图本上海环保科技英国立博体育官网

产品中心

立博:HotracoAgri

作者:英国立博体育官网   |   时间:2020-05-20 10:42   |   浏览:90   

英国立博体育官网HetHotracoPortaliseenplatformuitsluitendvoorHotracodealersenpartners.Alsunoggeenaccountheeft,kuntuditaanvragendoorhetformulierintevullen.

Denieuwevolièrestalmet3verdiepingenkan150.000hennenhuisvestenenwordtbestuurddooreeninnovatiefFortica®besturingspaneel.

DeeerstekippenzijngehuisvestindenieuwevleeskuikenstalinPolen.Dezegloednieuwevleeskuikenstalmet66400kuikenswordtvolledigbestuurddoorhetalles-in-éénFortica®-systeem.

Onlangszijnertweenieuwemodernevleesvarkensstallengerealiseerdmetdenieuwstetechnologie.DevarkensindezestallenwordengeproduceerdmethetBeter-Leven-Keurmerk1ster.Alleafdelingenzijnvoorzienvandaglichtstratenenelkdierheeftminimaal1vierkantemeterleefoppervlak.ErwordtheelnauwkeuringgeventileerdmiddelshetSmartFlowprincipe.BijSmartFlowwordthetdrukverschiltussendeafdelingenhetcentralekanaalgemetenenzowordtbepaaldhoeveelluchterverplaatstwordtindeafdelingen.HethelebedrijfisvoorzienvandimbareennietdimbareLed-verlichting.DecompletebesturingvanhetklimaatenverlichtingwordtdoorhetmoderneThomassysteemgedaan.HetsysteemisgekoppeldaandeEasyButton,waarmeejegemakkelijkperafdelingverschillendefaseskanselecteren.

InSpanjeworden3nieuwemoederdierenstallengerealiseerd.DedierenzullengevoerdgaanwordenviadebesturingvanhetinnovatieveFortica®systeemmetspecialehoppervoederingregelingvoormoederdieren.Metdezeregelingkandepluimveehoudernietalleenvoerrantsoeneren,ookkanhijdevoerhoeveelheidendevoersamenstellingvoorhanenenhennenafzonderlijkregelen.Zobrengthijzijndierenineenoptimaleconditieenrealiseerthijeenmaximaalaantalbroedeiereneneenhoogbevruchtingspercentage.

OnlangszijnernieuweKalverenstalleninCanadagerealiseerdmetdaarinhetautomatiseringssysteemvanHotracoAgri.DecompletebesturingvandeventilatieendemestschuivenwordtdoorhetmoderneThomas®systeemgedaan.HetwegschuivenvandemestonderderoosterszorgtervoordathetNH3gehalteindestaldrastischomlaaggaat.Demestschuivenworden12keerperdagviaeentijdklokgestuurd.Dezetotaaloplossingzorgtvooreenoptimaalklimaateneenhogegezondheidvoordekalveren.

InZuid-AfrikazijnertransportwagensvoorvarkensomgebouwdmetdebesturingvanThomas®.HetThomas®systeemregelthetjuisteklimaatvoordevarkenstijdenshettransport.Ditzorgtvooreenaangenamereiseneenhogegezondheidvandedieren.Hetsysteemisgekoppeldaaneensmartphoneapp,zodathetklimaatopafstandbestuurdkanworden.

英国立博体育官网OphetbedrijfvanMekkesinhetDrentseGeesbrugworden4vleeskuikenstallen,metintotaal110.000dieren,bestuurdmethetgebruiksvriendelijkeFortica®-systeem.AllestalprocessenbesturenvanuitéénbetrouwbaarsysteemisideaalvinddevleeskuikenhouderMekkes.HetFortica®-systeemstuurtinallestallenhetklimaat,voer,water,dierwegingenverlichting.EengoedeklimaatsturingmaaktechthetverschilzegtMekkes.Ditziejeterugindegezondheidendegroeivandedieren.

英国立博体育官网HotracoAgriwassamenmetpartnerDraperLayersaanwezigbijdeopeningvaneennieuwvleeskuikenouderdierenbedrijf.DezeHazelsfieldFarm,isgelegeninWhimple–DevoninhetVerenigdKoninkrijk.Dezenieuwefarmmet4ouderdierenstallenwordtaangestuurddoorhetinnovatieveFortica®-systeem.Zodatde8000ouderdiereninelkestaldeperfecteomgevinghebbenomeenmaximaalaantalbroedeiereneneenhoogbevruchtingspercentageterealiseren.

英国立博体育官网InDevon,hetzuidwestenvanEngeland,heeftonzedealerDraperVentilationeennieuwevermeerderingsfarmopgeleverdvoorvleeskuikenouderdieren.Defarmbestaatuit4stallenvanelk115,8mbij13,7mmetdaarin9.000hennenen900hanen.HotracoAgriheeftdeschakelkastontworpenendeventilatiekokersgeleverddiehetklimaatregelenindezestallen.

Eind2015isinVietnameennieuweberenstalgerealiseerd.DezenieuwestalbehoorttotdemodernstevanZuidoost-Azië.HotracoAgriheefthierinsamenwerkingmetVDLAgrotechdeklimaatenvoerbesturingontworpen.

DeZweedsebroersChristerBerghemenMartinAnderssonzijnsamenmethungezininhetnajaarvan2015begonnenmethethoudenvanscharrelkippen.DeStoraLund-boerderijisalindefamiliesindshungrootvaderenvaderhemrond1950kochten.Zebegonnenalsvarkensboeren,maarzijndaarvanwegedeeconomischesituatiezo'ntienjaargeledenmeegestopt.Zebeslotenzichtoeteleggenopdeakkerbouwengingenaardappelenengraanverbouwen.Tijdenseenbijeenkomstoverorganischelandbouwafgelopenvoorjaarmaaktenzekennismethetideeomscharrelkippentegaanhouden.Deoudevarkensstallenwarennogintact,enzebeslotenheteenkanstegevenaangezienhetconceptwasgebaseerdophetgebruikvanbestaandegebouwen.

Eenbiggenstalinhetverenigdkoninkrijkisvollediggeautomatiseerdvoorhetdoenvanvoerproevenophokniveau.Destalheeft24voersilo’sendoormiddelvan2voerwegerswordthetvoersamengesteldengedistribueerdnaardeverschillendehokken.

Vrijdag22juliwasdeopendagbijFamilieKievitsboschinRaaltetergelegenheidvandenieuwevolièrescharrelstal.Dezeleghennenstalbestaatuittweeetages,waarbijdebenedenetagemetuitloopnaarbuitenis.Decompletestalbiedtplaatsvoor45.000hennen.Frilimheeftdetotaleinstallatieindestalgemaakt.HotracoAgriheeftdebesturingindestalontworpenenwassamenmetFrilimaanwezigtijdensdezeopendag.

OnlangsheeftonzeBulgaarsedealerAgroconsulteennieuwzeugenbedrijfgerealiseerdinBulgarije.Hetbedrijfbestaatuit1drachtstalmet288zeugen,4kraamafdelingenmetelk36plaatsen,3speenafdelingenmetelk900biggenen2afdelingenmetelk87zeugen.

Recentisereengrootvarkensbedrijfvoor1500zeugeninWit-Ruslandvoltooid.HotracoAgriheeftsamenmethaarlokalepartnerhetsysteemvoorventilatie,koeling,verwarmingendroogvoerbesturingontworpen.Hetcompletebedrijfbestaatuiteeninseminatiestal,drachtstal,6kraamafdelingen,9speenafdelingen,16vleesvarkenstallen,eenberenstal,2opfokstallenennogeenruimtevoorquarantaine.

Midden2016heeftonzeIersedealereenvleeskuikenstalopgeleverdvoordefamilieCowaninNoord-Ierland.HetbedrijfvanfamilieCowanbestaatuittweestallenvan85x20metermetinelkestal28.500vleeskuikens.DevleeskuikenstallenzijngelegeninCarrickfergus,BellahillroadteNoord-Ierland.

BeginvanditjaarheeftonzeHongaarsedealerPoultry-TechLtdvleeskippenstallenopgeleverdvoorMcDonalds.Dezestallenzijnzeermoderneninnovatief.Deeigenaarvandeditbedrijfheeftdenieuwstetechnologieëningezetomdeimpactophetmilieuteverminderenenhetdierenwelzijnendeproductieteverbeteren.DezemoderneinnovatieveenvooruitstrevendeaanpakheeftertoegeleiddatditbedrijfbehoorttotdeMcDonaldsFlagshipFarms.

HotracoAgriheeftmeegewerktaaneenuniekprojectinNederland,hetPoultryInnovationLab.DitiseenprojectvanhetPoultryExpertiseCentreinsamenwerkingmetbedrijfsleven,onderwijsenoverheid.Hetlabbiedteenpraktijkleersituatievoorstudentenenprofessionals.Ervindeenpraktijkonderzoekplaatsmetbetrekkingtotstalinrichting,klimaatbeheersing,voedselveiligheidenduurzaamheid.Hetonderzoekrichtzichdaarbijopvernieuwendehuisvestigingsconcepten.

BeginditjaarzijnerverschillendeleghennenstallenopgeleverdinCanadadooronzedealerWalbernAgri-SystemsLtd.IndezestallenheeftHotracoAgrihetnieuweFreeFlowventilatieconcepttoegepast.FreeFlowiseenventilatieconceptdatspeciaalontwikkeldisvoorstallenmetvrijeuitloop.Hetventilerenvandestalisgebaseerdoponderdrukenoverdrukindestal.DitventilatieconceptwordtgeheelgeregelddooreenschakelkastperstalmetgeïntegreerdeForticacomputer:Fortica®FreeFlow®.

HetThomas®automatiseringssysteemvoordevarkenshouderijisgeïntroduceerdopdeEuroTier2016eninmiddelsalsuccesvoltoegepastineenNederlandsvarkensbedrijfdooronzedealerE.T.B.vanHeerdt.Thomas®iseensysteem.Perfecteharmonietussenregelcomputers,droogvoer-enventilatiesystemen.Gekoppeldaaneenappwaarmeedevarkenshouderalleinstellingenkaninzienenwijzigenenwaarmeehijalleregelcomputerskanbedienen.

英国立博体育官网InZuid-AfrikaisweereenvarkensbedrijfgeautomatiseerdmethetHotracosysteem.Hetgaatom4stallenmetintotaal8afdelingen.Perafdelingzittener1100biggen.DeSIRIUScomputerstuurthierdeventilatie,verwarmingenextrakoeling.Naasthetklimaatwordthetvoerviasiloweginggeregistreerd.DecomputerszijngekoppeldaandeSMARTLINK-RM,dieremotebedieningmogelijkmaakt.ViadeRemote+appopdesmartphone,tabletofPCkunnenzedeSIRIUScomputerbedienen.Zodoendezijnzeinstaatomsnelenonafhankelijkvanwaarzeopdatmomentzijn,tereagerenopsituatiesindestallen.

HotracoAgriwerktmeeaaneenonderzoekaanWageningenUniversityandResearchoverLEDverlichtinginvarkensstallen.HetonderzoekwordtuitgevoerddoorWageningenLivestockResearchenvindtplaatsophetVarkensInnovatieCentrum(VIC)Sterksel.Ditishetmultifunctioneleonderzoekscentrumvoordemoderne,innovatieveenduurzamevarkenshouderij.SamenmetdepartijenDLVadvies,Rofianda,WageningenLivestockResearchwerktHotracoAgrimeeaanditonderzoek.HetonderzoekgaatoverheteffectvanLED-lichtopwelzijn,productiviteitengedragvanvarkens.HotracoAgridoethiermeemethetnieuweThomas®Automatiseringssysteemvoordevarkenshouderij.Thomas®stuurtdeLEDverlichtingaanindestalenregistreerthetaantallux.OokregeltThomas®hierhetklimaat.DeCO2,NH3enRVgehalteswordengemetenengeregistreerd.Hetonderzoekisinvollegang,ziehierdefoto’s.

Dinsdag13Juni2017isdenieuwepluimveestalopdeAereshogeschoolinDrontengeopend.Dezesplinternieuweleghennenstalisdestalvandetoekomst,gerichtoponderzoekenonderwijsenzalcompleetgerundwordendoorstudenten.DezeleghennenstalisontworpenvolgensderichtlijnenBeterLevenKeurmerk3sterrenenvoldoethiermeeaandemeeststrengeeisendiedeDierenbeschermingsteltaanditkeurmerk.DestalheefteenoverdekteuitloopenwordtbestuurddooreenForticamanagementcomputer.Intotaalbiedtdezeonderzoekstalruimteaan1.000leghennen.

InOntario,CanadaiseennieuwekalkoenenstalgeautomatiseerdmethetFortica®systeem.Dezemodernefarmgaat30.000kuikenshuishouden.Dekuikensverblijvenongeveer5-6wekenindezestal.MethetinnovatieveFortica®systeemheeftdekalkoenhoudercontroleoverallestalprocessenzoalsklimaat,dierweging,voerenwater.DetouchscreenFortica®isaangeslotenophetnetwerkenkanbediendwordenviadegebruiksvriendelijkeFortica-Appopsmartphoneentablet.MetdeFortica-Appishetmogelijkomalleinstellingenintezienentewijzingen,waaruookbent.Zokandegebruikeradequaatreagerenopacuteveranderingenindestal.

InHereford,Engelandzijntweenieuweleghennenstallengebouwd.Dezescharrelstallenzijn20meterbreeden97meterlangenelkestalbestaatuittweecompartimentenmet12.000hennenpercompartiment.OnzeEngelsedealerPWMainesheefthierdeinstallatiegemaaktmethetinnovatieveFortica®automatiseringssysteem.DetouchscreenFortica®computerisgeïntegreerdineenHotracoschakelkastenzoheeftdepluimveehoudercontroleoverhetklimaat,hetvoersysteem,deverlichtingendeeierproductie.Deverseluchtkomenbinnenviadeinlaatkleppenaandezijkantendestalluchtwordenafgezogendoordekokersinhetdak.Voerregistratiewordtgedaanmiddelssilowegingbijdetweesilo’svanelk16ton.PerstalzijnerdrieeierbandendieaangestuurdwordendoorhetFortica®systeem.

EennieuwevleeskuikenstalinBelgieisgeautomatiseerdmethettouchscreenFortica®systeem.Dezestal,110bij24meter,isgelegeninWallonienetonderCharleroi.Indestalworden58.000kuikensgehoudenvooreentermijnvan6weken.MiddelshetinnovatieveFortica®systeem,datgeïntegreerdisineenschakelpaneel,heeftdepluimveehoudertotalecontroleoverzijnstalprocessen.Hetsysteemzorgtindezestalonderanderevooreenperfectklimaat,eengoedeluchtverdeling,deLEDverlichting,voerweging,waterconsumptieregistratieenhetlierenvandevoer-endrinklijnen.DaarnaastishetschakelpaneelvoorzienvaneenuitgebreidACA-10Nalarmsysteem.

TweestalleninZuid-Korea,voordeopfokvanleghennen,zijnuitgerustmetHotracoautomatisering.HetwelbekendeORIONpluimveesysteemisgeïnstalleerddooronzelokaledealer.Perstal,van80meterlangbij16meterbreed,zijn200.000dierengehuisvest.HetORIONsysteemregelteenoptimaleventilatieindestal.Deinlaatventielen,ventilatorenengordijnenzijnperfectopelkaarafgestemdenmiddelssilowegingregeltenregistreertdeORIONhetvoerverbruikindestal.

Op21juli2017wasdeofficiëleopeningvantweesplinternieuwevleeskuikenstallenvanfamilieBoerma.Hierworden46.000tragergroeiendevleeskuikensgehuisvest.Dezemodernestallenzijnvoorzienvandenieuwsteinrichtingeninstallatie.Zoheeftdestalo.a.daglichtvoorzieningindezijgevelmetautomatischverduisteringsgordijn,uitloopluikenindezijgeveleneenwarmtewisselaarvoorelkestal.HotracoAgriheefthierschakelkastenontworpenmethetFortica®systeemdiealleprocessenbesturenindestal,vanklimaatbeheersing,ventilatie,verlichting,totvoer-enwatersturing.OokdewarmtewisselaariscompleetgeïntegreerdinhetFortica®systeem.MethettouchscreenvandeFortica®zijnalleprocessenoverzichtelijkensnelintezienenmakkelijktebedienen.DefamilieBoermadraaideinmeideeersterondeindenieuwestal.

OnzeengelsedealerheefttweenieuwevleeskuikenstallengeautomatiseerdmethetinnovatieveFortica®systeem.Allestalprocessenzoalsventilatie,verlichting,dierweging,voerenwaterregistratiewordenvanuiteencentraleschakelkastaangestuurd.ViahetgebruiksvriendelijketouchscreenschermvandeForticakunnendezeprocessensneleneenvoudigaangepastworden.Zoheeftdepluimveehouderopeenoverzichtelijkemanierinzichtinzijnbedrijfsprocessen.

OnlangsisereengrootprojectinChinaopgeleverdvan5farmsmetieder6vleeskuikenstallen.Perstalworden55.680vleeskuikensgehuisvest(totmax2,5kg).Destalisontworpenmeteenkooihuisvestingin5rijenmet4lagen.HotracoAgriheefthierschakelkastenontworpenmethetFortica®systeemdiealleprocessenbesturenindestal,vanklimaatbeheersing,ventilatie,verlichting,dierweging,voer-enwatersturingtotmestverwijdering.DepluimveehouderkanviahetgebruiksvriendelijketouchscreenschermvandeFortica®eenvoudigensnelprocesseninzienenwijzingen.DaarnaastisdezefarmvoorzienvandeFortlink®,wateenveiligeverbindingmetPC,tabletensmartphonemogelijkmaakt.DeFortlink®verzameltdedatavanalleaangeslotenstallen,maaktditvisueelineenschermengeeftditverderdooraaneenaangeslotenPCofviainternetnaardeForitcaapp.MetdegebruiksvriendelijkeForticaappkandepluimveehouderdeFortica’sopafstanduitlezenenbedienenviasmartphoneentablet.

VleeskuikenhouderRamonHarmesuithetDrentseKlazienaveenisditjaarovergegaanvanhetOrion®systeemnaarhetvernieuwdetouchscreenFortica®systeem.Kossestaltechniekenwerktal25jaarsamenmetdefamilieHarmesenheeftdeinstallatiesgemaaktindezestallen.Harmeshad4vleeskuikenstallen,maarheefterinmiddelstweeafgebrokenentweesplinternieuwestallenneergezetmethetinnovatievenieuweFortica®systeem.TweebestaandestallenzijnblijvenstaanenzijnomgebouwdnaardeFortica®.Naastdezestallenzijnernogtweegrotestalleninaanbouw.Intotaalgaathetbedrijf248.500vleeskuikenshuisvesten,waardeeendagskuikens6tot8wekengehoudenworden.Hetdoelisomeenduurzaampluimveebedrijfterealiseren.Zowordterstroomopgewektviazonnepanelenenzullendestallenverwarmdwordenmetenergiedievrijkomtbijmestverbranding.

InhetzuidenvanSchotlandiseennieuweleghennenstalgebouwd.Indezenieuwevolièrestal,van80x15,24meter,worden16.000hennengehuisvest.HetinnovatieveFortica®systeemishiergeïntegreerdineenHotracoschakelkast.

VorigemaandopendedeSallyFarminhetVerenigdKoninkrijkhaardeuren.DeCampusopdeSallyFarmiseenleerplekvoorstudentenenleerlingen.Met4identiekepluimveestallenmetelk16.000leghennen,zalheteenplekzijnvooronderzoekopcommerciëleschaal.AllestallenzijnuitgerustmethetinnovatieveFortica®-systeemendenieuweMiteAlert.Fortica®geeftpluimveehoudersbelangrijkeinformatieoverdeprestatiesvanzijndieren,zoalsinzichtinhetlegpercentageenhetaantaleieren.MethetMiteAlert®SysteemkandeFarmmanagerzichtkrijgenenhoudenopdeomvangenontwikkelingvaneenbloedluispopulatieindestal.Enopbasisdaarvaneenbehandelmomentbepalen.DezefarmzaleenfaciliteitzijnvoordeBritsepluimvee-industrie,eenvoorbeeldvoormoderneeierproductiemethogewelzijnsnormen.

InhetBrabantseOdiliapeelwordentweegloednieuwevleesvarkenstallengebouwd.Eennieuwbouwprojectdatvoldoetaandejongsteeisenophetgebiedvandierenwelzijn,milieuenbrandveiligheid.Éenvandetweestallen,waar1728vleesvarkensen2304biggengehuisvestzullenworden,issindskortingebruikgenomen.OnzedealervanBoxtelElectroheefthierdeinstallatiegerealiseerd.

VarkenshouderLouisKlompiszeertesprekenoverhetThomas®systeeminzijnstal.Eind2017iseengroteuitbreidinggerealiseerdophetvarkensbedrijfvanKlompinMoergestel.Hetbedrijfbestaatnauitbreidinguit1200zeugenenongeveer6000biggeneninHeukelomstaatnogeenstalmeteenkleine6000vleesvarkens.IndenieuwestalisdoordevastedealerWoutersKlimaattechniekhetThomas®automatiseringssysteemgeïnstalleerd.Hiermeeheeftdevarkenshoudertotalecontroleoverhetklimaatendeverlichtingbinnenzijnbedrijf.‘Hetsysteemishethartvandestaleneenvoudigtebedienenviadetelefoon’laatKlompweten.

IndenoordelijkeprovincieJilininChina,heeftHotracoAgrivleeskuikenbedrijvengeautomatiseerd.Elkefarmbestaatuit4kooistallenenelkestalheeft6rijenen4etagesmetongeveer85.000kuikens.HetklimaatwordtvollediggeautomatiseerdenaangestuurddoordeOrionsystemen.Dezesystemenzijnopafstandtebedienenviadesmartphone,tabletofPC.

HetThomas®-klimaatsysteemwerdmetsuccesgeïnstalleerdinhetvleesvarkensbedrijfmet9afdelingenvanFamilieDuppenthalerinhetZwitserseMelchnau,KantonBern.HetbedrijfJENNILüftungenAGuitRuswilheefthetventilatiesysteemvoorongeveer850mestvarkensgeïnstalleerd.

OnlangsheeftHotracoAgriinDuitslandeennieuwebiologischeleghennenstalinbedrijfgesteld.De12.000hennendiehiergehuisvestwordenhebbenallemaaltoegangtoteenvrijeuitloopnaarbuiten.HetautomatiseringssysteemvanHotracoregeltondanksdezevrijeuitloopeenoptimaalklimaatindestal.Naasthetklimaatzijnookdier-envoerweging,neststuringenverlichtinggeautomatiseerdenperfectopelkaarafgestemd.

Inaugustus2014heeftdealerCFMSystèmeuitQuébec,Canadaeennieuwevleeskuikenstalinbedrijfgesteld.Hetbetrefteenstalvan400x64ftdieintotaal36.000dierenhuisvest.AlleprocessenwordenaangestuurddoordeOrion-PBcomputervoorvleeskuikenswelkeisgeïntegreerdineenschakelkast.

BeginJuniheeftonzePoolsedealereennieuwemoederdierenstalopgeleverdinPolen.Demoederdierenstalis150meterlangen32meterbreed.Indestalzijn2rijenmetlegnestenendebroedeierenwordenverzameldinhetmidden.

In2013namenCorenJannesvanLimpthunnieuwevleesvarkensstalingebruik.Hetklimaatwordtgeregeldopbasisvanonderdrukmetingentemperatuur.

DierprestatiesverbeterenenuwbedrijfsvoeringoptimaliserenwordtveeleenvoudigermetdecompleteautomatiseringsoplossingenvanHotracoAgri.Onzecorebusinessishetregelen,aansturenenmonitorenvanstalprocessenvoordepluimvee-envarkenshouderij.Vanventilatieenklimaatregeling,voer-enwaterregeling,dierweging,verlichtingeneiertellingtotfarmmanagement.

InaprilisereennieuwereleasevanhetgebruiksvriendelijkeprogrammaNovusFarmManagementgepresenteerd.MetNovusFarmManagementkunnenpluimveehouderseenvoudigensnelhunresultatenbekijken,vergelijkenenverbeteren.Denieuwereleasebevateenaantalnieuwefeaturesenmogelijkhedenwaardoorditprogrammanugeschiktisvoordecompletepluimveemarkt;vanvleeskuiken-enlegstallentotouderdierenenopfokstallen.

AlsdetoonaangevendevakbeursinzijnsectorbiedtEuroTiereenuitgebreidoverzichtvaninnovatievetechnologie,dienstenengeneticavoormoderneveehouderij.