图本上海环保科技英国立博体育官网

产品中心

立博:Bewaarklimaat

作者:英国立博体育官网   |   时间:2020-05-18 15:31   |   浏览:175   

Omdekwaliteitvanuwuienlangdurigtebehouden,ishetbelangrijkdatdeomgevingsfactorenvoorbewaringoptimaalzijn.Zoalsdejuistetemperatuurenrelatievevochtigheid.Metonzegeavanceerdeautomatiseringssystemenkunnenwijuhelpenhetjuistebewaarklimaatvooruwuienterealiseren.Immerseengoedklimaatmaaktechthetverschil!

英国立博体育官网MooijAgroheeftwereldwijdekennisomuienoveralterwereldopeenzoefficiëntenoptimaalmogelijkemaniertekunnenbewaren.Wijhebbensensorenontwikkelddievoorelkeuienbewaarderdeperfectebewaarconditieskunnencreëren.Zozorgenonzeautomatiseringssystemenvoordejuistebalanstussenventilatie,verwarmingenkoeling.Ditgebeurtopbasisvandegemetentemperatuurenrelatievevochtigheidinuwbewaarplaats.

Bulkbewaringisdemeesteefficiënteenmeesttoegepastemaniervanuienbewaring.Dittypebewaringisuitermategeschiktomgrotepartijenuienhomogeenenlangdurigopteslaan.MooijAgrokanuhelpenmethetcreërenvanhetperfecteklimaatombewaarverliezentebeperken.Naastdemeet-enregelapparatuurzorgenwijonderanderevoordejuisteventilatoren,luchtinlatenenluchtverdeelsystemen.Afhankelijkvandeklimaat-enrooiomstandighedenleverenwijbovendienkoeling,verwarmingenontvochtiging.

Wanneeruuienopslaatinkisten,ishetgemakkelijkomheteneproductvanhetandergescheidentehouden.Uienbewareninkistenismededaardoorideaalvoorbijvoorbeeldplantuienofuienvoordeversmarkt.Ukunteenvoudigeenkleinehoeveelheidsorterenenafleveren.Vooreenzohoogmogelijkrendementishetbelangrijkdatugoedventileert,datalleuiendezelfdehoeveelheidluchtkrijgenendatdeluchtalleuiengoedbereikt,ookdeuiendieindekernvandekistenliggen.MooijAgrokanuadviserenoverhetjuisteventilatiesysteemvoordebewaringvanuieninkisten.

Insommigelandenwordenuiendirectophetveldinzakkengedaan.Vervolgenswordendezakkennaardebewaarplaatsgebracht.Ditheeftalsvoordeeldatdezakkentraceerbaarzijnenuzemakkelijkperportiekuntverkopen.MooijAgrohelptubijhetinrichtenvaneengoedventilatiesysteemvooruwzakgoedbewaring.Wezorgenervoordatdeluchtgelijkmatigwordtverdeeldeninhethartvanelkezakkomt.Ditresulteertineenhomogeneomgevingstemperatuureneenoptimaalvochtgehaltevanuwuien.

Meteengoedeklimaatregelinghebbenextremeweersomstandighedenensterkwisselendedag-ennachttemperaturenvrijwelgééninvloedophetklimaatinuwbewaarplaats.Zozorgtuvoor:

上一篇: Kwaliteit
下一篇: Bewaarmanagement