图本上海环保科技英国立博体育官网

产品中心

Bewaarklimaat

作者:英国立博体育官网   |   时间:2020-05-18 15:30   |   浏览:69   

Omdekwaliteitvanuwaardappelenlangduriggoedtebehouden,ishetbelangrijkdatdeomgevingsfactorenoptimaalzijn.Wijdenkenhierbijaandejuistetemperatuur,relatievevochtigheidenhetCO2niveau.Onzegeavanceerdeautomatiseringssystemenhelpenuhetjuisteklimaatvooruwaardappelenterealiseren.Immerseengoedklimaatmaaktechthetverschil!

MooijAgroheeftwereldwijdekennisomaardappelenoveralterwereldzoefficiëntenoptimaalmogelijktekunnenbewaren.Wijhebbensensorenontwikkelddievoorelkeaardappelbewaarderdeperfectebewaarconditiescreëren.Onzeautomatiseringssystemenzorgenvoordejuistebalanstussenventilatie,verwarmingenkoeling.Ditgebeurtopbasisvantemperatuur,relatievevochtigheidenonderdrukinuwbewaarplaats.

Bulkbewaringisdeefficiëntsteenmeesttoegepastemaniervanbewaringvanaardappelenvoordeverwerkendeindustrie.Bulkbewaringisnamelijkzeergeschiktomgrotepartijenhomogeenenlangdurigopteslaan.MooijAgrokanuhelpenmethetcreërenvanhetperfecteklimaatvoorbulkbewaringzodatgewichtsverliesendrukplekkenvoorkomenworden.Wijzorgennietalleenvoormeet-enregelapparatuur,maarookvoordejuisteventilatoren,luchtinlatenenluchtverdeelsystemen.Afhankelijkvandeklimaat-enrooiomstandighedenleverenwijbovendienkoeling,verwarmingenbevochtiging.

Bewaringinkistenisideaalvoorpoot-entafelaardappelen.Ukuntzoeenvoudigeenkleinehoeveelheidsorterenenafleveren.MooijAgrokanuadviserenoverhetjuisteventilatiesysteemvoorbewaringvanaardappeleninkisten.Hierbijishetbelangrijkdatalleaardappelendezelfdehoeveelheidluchtkrijgen,ookdeaardappelendieindekernvandekistliggen.

Insommigelandenwordenaardappelsdirectophetveldinzakkengedaan.Vervolgenswordendezezakkennaardebewaarplaatsgebracht.Ditheeftalsvoordeeldatdezakkentraceerbaarenmakkelijkperportieteverkopenzijn.MooijAgrohelptubijhetinrichtenvaneengoedventilatiesysteemvoorzakgoedbewaring.Wijzorgendatdeluchtgelijkmatigdoordebewaarplaatswordtverdeeldeninhethartvanelkezakkomt.Zocreërenweeenhomogeneomgevingstemperatuurenoptimaleluchtvochtigheidvooruwaardappels.

上一篇: MooijAgro
下一篇: Bewaarklimaat